Ga naar inhoud

Content

Met Vapor's content API kunt u eenvoudig Codable structs coderen/decoderen naar / van HTTP berichten. JSON codering wordt standaard gebruikt met out-of-the-box ondersteuning voor URL-Encoded Form en Multipart. De API is ook configureerbaar, zodat u encoding strategieën voor bepaalde HTTP-inhoudstypen kunt toevoegen, wijzigen of vervangen.

Overzicht

Om te begrijpen hoe Vapor's content API werkt, moet u eerst een paar basisbegrippen over HTTP berichten begrijpen. Kijk eens naar het volgende voorbeeld verzoek.

POST /greeting HTTP/1.1
content-type: application/json
content-length: 18

{"hello": "world"}

Dit verzoek geeft aan dat het JSON-gecodeerde gegevens bevat met behulp van de content-type header en application/json media type. Zoals beloofd, volgen er JSON gegevens na de headers in de body.

Content Struct

De eerste stap bij het decoderen van dit HTTP-bericht is het maken van een Codable-type dat overeenkomt met de verwachte structuur.

struct Greeting: Content {
  var hello: String
}

Conformeren van het type aan Content zal automatisch conformeren aan Codable samen met extra hulpprogramma's voor het werken met de content API.

Als je eenmaal de inhoudsstructuur hebt, kun je deze decoderen uit het inkomende verzoek met req.content.

app.post("greeting") { req in 
  let greeting = try req.content.decode(Greeting.self)
  print(greeting.hello) // "world"
  return HTTPStatus.ok
}

De decodeer methode gebruikt het inhoudstype van het verzoek om een geschikte decoder te vinden. Als er geen decoder gevonden wordt, of het verzoek bevat geen inhoudstype header, dan wordt er een 415 foutmelding gegeven.

Dat betekent dat deze route automatisch alle andere ondersteunde inhoudstypes accepteert, zoals url-gecodeerde formulieren:

POST /greeting HTTP/1.1
content-type: application/x-www-form-urlencoded
content-length: 11

hello=world

In het geval van bestand uploads, moet de inhoudseigenschap van het type Data zijn

struct Profile: Content {
  var name: String
  var email: String
  var image: Data
}

Ondersteunde Media Types

Hieronder staan de mediatypes die de inhoud-API standaard ondersteunt.

naam header waarde media type
JSON application/json .json
Multipart multipart/form-data .formData
URL-Encoded Form application/x-www-form-urlencoded .urlEncodedForm
Plaintext text/plain .plainText
HTML text/html .html

Niet alle media types ondersteunen alle Codable eigenschappen. Bijvoorbeeld, JSON ondersteunt geen top-level fragmenten en Plaintext ondersteunt geen geneste gegevens.

Query

Vapor's Content API's ondersteunen het omgaan met URL gecodeerde data in de URL's query string.

Decoderen

Om te begrijpen hoe het decoderen van een URL querystring werkt, bekijk eens het volgende voorbeeld verzoek.

GET /hello?name=Vapor HTTP/1.1
content-length: 0

Net als de API's voor het verwerken van HTTP bericht inhoud, is de eerste stap voor het parsen van URL query strings het maken van een struct die overeenkomt met de verwachte structuur.

struct Hello: Content {
  var name: String?
}

Merk op dat name een optionele String is, omdat URL query strings altijd optioneel moeten zijn. Als je een parameter wilt verplichten, gebruik dan een route parameter.

Nu dat je een Content struct hebt voor de verwachte query string van deze route, kun je deze decoderen.

app.get("hello") { req -> String in 
  let hello = try req.query.decode(Hello.self)
  return "Hello, \(hello.name ?? "Anonymous")"
}

Deze route zou resulteren in het volgende antwoord, gegeven het voorbeeldverzoek van hierboven:

HTTP/1.1 200 OK
content-length: 12

Hello, Vapor

Als de querystring wordt weggelaten, zoals in het volgende verzoek, wordt in plaats daarvan de naam "Anonymous" gebruikt.

GET /hello HTTP/1.1
content-length: 0

Enkele Waarde

Naast het decoderen naar een Content struct, ondersteunt Vapor ook het ophalen van enkele waarden uit de query string met behulp van subscripts.

let name: String? = req.query["name"]

Hooks

Vapor zal automatisch beforeEncode en afterDecode aanroepen op een Content type. Er zijn standaard implementaties die niets doen, maar je kunt deze methodes gebruiken om aangepaste logica uit te voeren.

// Wordt uitgevoerd nadat deze inhoud is gedecodeerd. `muteren` is alleen nodig voor structs, niet voor klassen.
mutating func afterDecode() throws {
  // Naam mag niet worden doorgegeven, maar als dat wel het geval is, mag het geen lege string zijn.
  self.name = self.name?.trimmingCharacters(in: .whitespacesAndNewlines)
  if let name = self.name, name.isEmpty {
    throw Abort(.badRequest, reason: "Name must not be empty.")
  }
}

// Wordt uitgevoerd voordat deze inhoud wordt gecodeerd. `muteren` is alleen nodig voor structs, niet voor klassen.
mutating func beforeEncode() throws {
  // Je moet *altijd* een naam teruggeven, en het mag geen lege string zijn.
  guard 
    let name = self.name?.trimmingCharacters(in: .whitespacesAndNewlines), 
    !name.isEmpty 
  else {
    throw Abort(.badRequest, reason: "Name must not be empty.")
  }
  self.name = name
}

Standaarden Overschrijven

De standaard encoders en decoders die door Vapor's Content API's worden gebruikt, kunnen worden geconfigureerd.

Global

Met ContentConfiguration.global kunt u de encoders en decoders wijzigen die Vapor standaard gebruikt. Dit is handig om te veranderen hoe uw hele applicatie data parseert en serialiseert.

// maak een nieuwe JSON encoder die unix-timestamp data gebruikt
let encoder = JSONEncoder()
encoder.dateEncodingStrategy = .secondsSince1970

// overschrijf de globale codeur die gebruikt wordt voor het `.json` media type
ContentConfiguration.global.use(encoder: encoder, for: .json)

Het muteren van ContentConfiguration wordt meestal gedaan in configure.swift.

Eenmalig

Aanroepen van codeer en decodeer methodes zoals req.content.decode ondersteunen het doorgeven van aangepaste codeerders voor eenmalig gebruik.

// maak een nieuwe JSON encoder die unix-timestamp data gebruikt
let decoder = JSONDecoder()
decoder.dateDecodingStrategy = .secondsSince1970

// decodeert Hello struct met behulp van aangepaste decoder
let hello = try req.content.decode(Hello.self, using: decoder)

Aangepaste Coders

Toepassingen en pakketten van derden kunnen ondersteuning toevoegen voor mediatypes die Vapor standaard niet ondersteunt door aangepaste codeerders te maken.

Content

Vapor specificeert twee protocollen voor codeerders die in staat zijn om inhoud in HTTP berichtlichamen te behandelen: ContentDecoder en ContentEncoder.

public protocol ContentEncoder {
  func encode<E>(_ encodable: E, to body: inout ByteBuffer, headers: inout HTTPHeaders) throws
    where E: Encodable
}

public protocol ContentDecoder {
  func decode<D>(_ decodable: D.Type, from body: ByteBuffer, headers: HTTPHeaders) throws -> D
    where D: Decodable
}

Door te voldoen aan deze protocollen kunnen uw aangepaste codeerders worden geregistreerd bij ContentConfiguration zoals hierboven gespecificeerd.

URL Query

Vapor specificeert twee protocollen voor codeerders die in staat zijn om inhoud in URL query strings te verwerken: URLQueryDecoder en URLQueryEncoder.

public protocol URLQueryDecoder {
  func decode<D>(_ decodable: D.Type, from url: URI) throws -> D
    where D: Decodable
}

public protocol URLQueryEncoder {
  func encode<E>(_ encodable: E, to url: inout URI) throws
    where E: Encodable
}

Door te voldoen aan deze protocollen kunnen uw aangepaste codeerders worden geregistreerd bij ContentConfiguration voor het afhandelen van URL query strings met behulp van de use(urlEncoder:) en use(urlDecoder:) methoden.

Aangepaste ResponseEncodable

Een andere aanpak is het implementeren van ResponseEncodable op je types. Beschouw deze triviale HTML wrapper type:

struct HTML {
 let value: String
}

Dan zou de ResponseEncodable implementatie er als volgt uitzien:

extension HTML: ResponseEncodable {
 public func encodeResponse(for request: Request) -> EventLoopFuture<Response> {
  var headers = HTTPHeaders()
  headers.add(name: .contentType, value: "text/html")
  return request.eventLoop.makeSucceededFuture(.init(
   status: .ok, headers: headers, body: .init(string: value)
  ))
 }
}

Als je async/await gebruikt, kun je AsyncResponseEncodable gebruiken:

extension HTML: AsyncResponseEncodable {
 public func encodeResponse(for request: Request) async throws -> Response {
  var headers = HTTPHeaders()
  headers.add(name: .contentType, value: "text/html")
  return .init(status: .ok, headers: headers, body: .init(string: value))
 }
}

Merk op dat dit het mogelijk maakt om de Content-Type header aan te passen. Zie HTTPHeaders reference voor meer details.

U kunt dan HTML gebruiken als response type in uw routes:

app.get { _ in
 HTML(value: """
 <html>
  <body>
   <h1>Hello, World!</h1>
  </body>
 </html>
 """)
}